Магистърска програма "Транслатология с френски език"

 

Транслатология (един чужд език)

Направление — Филология

Форма на обучение - редовна/задочна

Продължителност

- за дипломирани по същото направление - 2 семестъра;

- за дипломирани по друго направление - 4 семестъра.

В програмата могат да участват студенти, владеещи много добре един чужд език (английски, немски, френски, руски). Тя е отворена за:

1. студенти с бакалавърска степен по специалностите Приложна
лингвистика (английски/немски /френски/руски), Английска филология,
Немска филология, Френска филология, Руска филология, както и Български език и съответен чужд език - 2 семестъра.

2. студенти с бакалавърска степен от други специалности, владеещи посочените езици - 4 семестъра.

Балообразуване: Кандидатите трябва да имат общ успех от следването си не по-нисък от 4.00. Приемът им се осъществява след провеждане на писмен изпит (превод на обществено-политически текст от чужд на роден език), който да провери езиковите знания и умения (чужд и роден език) и способността за извършване на междуезиков трансфер.

Програмата е синхронизирана с изискванията на Генералната Дирекция за писмен превод, Брюксел, Белгия (ОСТ).

Програмата цели да подготви студентите за успешна професионална реализация като преводачи и да отговори на актуалните потребности на страната от висококвалифицирани специалисти, способни да осъществяват ефективно междуезикови контакти в условията на глобалната междукултурна комуникация. Тя е тясно обвързана с разработената от ВОТ програма за единна магистърска степен за писмен преводач ЕМТ.

Програмата има теоретико-практическа насоченост. Обучението (редовно и задочно) е насочено към развиване и усъвършенстване на основните компоненти на преводаческите компетентности: езикова, специализирана, теоретична, културна, операционална компетентност, необходими за осъществяване на писмен (както специализиран за сферите на икономика, туризъм, право, администрация, политика, така и художествен и устен превод). Избраната специалност дава възможност и за задълбочаване на теоретичните познания като база за бъдещи научни изяви в областта на транслатологията. Наборът от задължителни, избираеми и факултатаивни дисциплини, включени в програмата, е адаптиран към изискванията на двете Генерални Дирекции за писмен и конферентен превод към Европейската комисия.

Чрез обвързването на програмата със системата за трансфер на кредити абсолвентите получават възможност да се интегрират и в други образователни центрове в страната и в ЕС.

В провеждането на обучението участват висококвалифицирани преподаватели от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий ", СУ "Св. Климент Охридски ", ШУ "Епископ Константин Преславски ", както и гост-професори отуниверситетите-партньори и други чуждестранни институции.

Програмата завършва алтернативно с писмен държавен изпит или със защита на магистърска теза от сферата на транслатологията.

 


 

Транслатология (два чужди езика)

Направление — Филология

Форма на обучение - редовна/задочна

Продължителност - 3 семестъра

За кандидати, които са бакалаври по филология и приложна лингвистика

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити по спе­циалността и от държавните изпити и от приемен изпит — превод на об-ществено-политически текстове от двата чужди на родния език. Ръководители: доц. д-р Людмила Иванова

Катедра "Германистика и нидерландистика", каб. 544, тел. (062) 618 360

доц. д-р Свилен Станчев

Катедра "Англицистика и американистика", каб. 542, тел. (062) 618 355

Магистърската програма по транслатология с два чужди езика (първи чужд език В - английски; втори чужд език С - френски, немски или руски) има за задача да издигне обучението на преводачи на качествено по-високо ниво, да го синхронизира със съвременните теоретични и дидактични концепции за писмения превод и да отговори на обществено-икономическите потребности от квалифицирани специалисти, подготвени да осъществяват ефективно междуезикови контакти в условията на глобална междукултурна комуникация. Чрез обвързване на програмата със система за трансфер на кредити абсолвентите получават възможност да се интегрират в други образователни центрове в страната и в ЕС.

Обучението протича в три семестъра и има подчертано практическа насоченост. Наборът от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които са включени в нея, е съобразен с изискванията на Генералната Дирекция за писмен превод към Европейската комисия и цели да развие и усъвършенства основните преводачески компетенции в областта на специализирания писмен превод (за сферите икономика, туризъм, право, администрация, политика).

Обучението в програмата завършва с писмен държавен изпит (превод на високоспециализирани текстове от езици В и С на роден език, придружен от коментар) или с представяне на самостоятелно разработена магистърска теза (изборът се прави от студента според професионалните и личностните му предпочитания).