ПРОЕКТ ПО НАРЕДБА 9

договор № РД 672-02/09.05.2012

 

ПЛАТФОРМА ЗА ЕЗИКОВА ИНДУСТРИЯ - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната  среда на превода.

 

Основната цел на проекта е насочена към развиване на мултидисциплинарно научно сътрудничество в областта на теорията и практиката специализирания превод, на терминологията и на езиковата индустрия чрез  създаване на база-данни, четириезични корпуси и глосери в приоритетните за ЕС области през следващите три години.

 

Задачи:

- Разработване на иновативни информационно-технологични средства и терминологични бази данни в помощ на преводачите.

- Внедряване на създадените продукти в процеса на обучение посредством издаване на четириезичен сборник с текстове и глосери по тематичните за ЕС области през трите години на проекта;

- Разработване на web-базирано, електронно представяне на темите от сборника с помощта на интерактивни аудиовизуални методи (платформа за дистанционно обучение), както и публикуване на резултатите на различни носители и международни сайтове.

- Създаване на екипи от преподаватели, докторанти и студенти с цел прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания и усъвършенстване на езиковите и методологическите умения и компетенции  на преподавателите.

- Създаване на контакти и обмен на добри практики чрез участие на преподаватели в годишните конференции и обучения на  мрежата EMT /Европейска магистратура по писмен превод/.

Като резултат от мултидисциплинарното сътрудничество в хода на проекта ще  бъдат хармонизирани  учебните програми, актуализирана библиографията и документацията, както и информационните пособия, използвани в процеса на обучение.

Методологията на проекта е основана на активното учене и приложението на ИКТ в преподаването. Предвижда се през следващите три години преподавателите, докторантите и студентите да усъвършенстват уменията си в областта на използването на  интерактивни методи на учене и на съвременни информационно технологични средства като бяла интерактивна дъска, кликери и други аудио-визуални продукти.